اختبارات مقاومة الحريق

CIRCUIT INTEGRITY FOR FIRE WITH SHOCK TEST

IEC 60331-1

SMOKE DENSITY TEST

EN (IEC) 61034-2

VERTICAL FLAME PROPAGATION FOR A SINGLE CABLE TEST

EN (IEC) 60332-1-2

CIRCUIT INTEGRITY TEST

IEC 60331-1

OXYGEN INDEX TEST

ISO 4589-2

VERTICAL LADDER (CAT A/B/C/D) TEST

EN (IEC) 60332